Terms and Conditions

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN van ANDRITZ Gouda B.V.

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage op 24 november 2003 onder nummer 114/2003.

Artikel 1 –Algemeen

1.Deze Algemene Inkoopvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle (offerteaanvragen, aanbiedingen of aanvaardingen betreffende) overeenkomsten uit hoofde waarvan de ANDRITZ Gouda B.V., dan wel één of meer met deze vennootschap geaffilieerde vennootschappen en/of onderdelen, ("ANDRITZ Gouda"), zaken of diensten van een derde betrekt of anderszins een opdracht aan die derde (de “Wederpartij") verstrekt, een en ander in de ruimste zin van het woord.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de Wederpartij geacht deze Voorwaarden te hebben aanvaard. De toepasselijkheid van afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden of andere bedingen, waarnaar de Wederpartij in zijn offerte, orderbevestiging, correspondentie, factuur of anderszins verwijst, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens voor zover de betreffende voorwaarden door ANDRITZ Gouda voorafgaand schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 -Offerte en Orderbevestiging

1. ANDRITZ Gouda behoudt zich het recht voor de door haar gedane bestelling of geplaatste order te herroepen,wanneer de Wederpartij deze niet binnen twee weken na ontvangst van de bestelling schriftelijk heeft bevestigd door middel van een orderbevestiging. Indien de orderbevestiging van de oorspronkelijke bestelling of order afwijkt,is ANDRITZ Gouda slechts gebonden nadat zij zich schriftelijk met de afwijking akkoord heeft verklaard. Het accepteren door ANDRITZ Gouda van leveringen of prestaties alsmede door haar verrichte betalingen terzake impliceren geen erkenning van de afwijkingen.

2. ANDRITZ Gouda is uitsluitend gebonden aan een door haar gegeven opdracht, indien deze door een daartoe bevoegde medewerker van ANDRITZ Gouda schriftelijk is gegeven of bevestigd. 3. Indien de Wederpartij een prestatie verricht of daartoe voorbereidingen treft alvorens een schriftelijke opdracht of opdrachtbevestiging van ANDRITZ Gouda te hebben ontvangen, doet hij dat voor eigen rekening en risico.

Artikel 3 -Prijzen en Betaling

1. Alle prijzen zijn vast, zodat een wijziging in de kostprijsfactoren van de Wederpartij niet tot wijziging van de overeengekomen prijs zal kunnen leiden. Tenzij anders overeengekomen: (i) zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW), die afzonderlijk op de factuur dient te worden vermeld, voor zover van toepassing; (ii) zijn alle prijzen inclusief alle kosten in verband met de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen de kosten in verband met het transport, de verzekering, de deugdelijke verpakking en de eventuele terugname van verpakkingen door de Wederpartij, alsmede de kosten in verband met invoer en uitvoer; (iii) zijn de prijzen niet voor eenzijdige wijziging vatbaar.

2. Betaling geschiedt, na levering en na ontvangst van de factuur, niet eerder dan 30 (dertig) dagen na definitieve goedkeuring van de zaken, diensten en/of werken, en niet eerder dan 60 (zestig) dagen na ontvangst van een – met inachtneming van lid 5 van dit artikel – correct opgestelde factuur en van de vereiste documenten, welke van deze beide data dan ook het laatste verstrijkt.

3. Betaling houdt in geen enkel opzicht afstand in van enig recht om op de uitvoering van de overeenkomst terug te komen. Betaling van het geleverde ontslaat de Wederpartij niet van enige garantie, verplichting en/of aansprakelijkheid welke mocht voortvloeien uit de overeenkomst.

4. ANDRITZ Gouda is bevoegd middels een verrekeningsverklaring haar opeisbare vorderingen te verrekenen met de opeisbare schulden aan de Wederpartij. Vooruitbetalingen zijn door ANDRITZ Gouda niet verschuldigd, tenzij in de opdracht anders is vermeld. Eventueel verrichte vooruitbetalingen zullen worden beschouwd als een lening aan de Wederpartij, totdat de overeenkomst naar het oordeel van ANDRITZ Gouda juist en volledig is uitgevoerd. ANDRITZ Gouda kan voor rekening van de Wederpartij een waarborgsom of bankgarantie verlangen, alvorens zij goederen ter beschikking stelt, dan wel indien een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling plaatsvindt.

5. Alle facturen dienen door de Wederpartij in tweevoud bij ANDRITZ Gouda te worden ingediend. Indien de Wederpartij niet voldoet aan het in de opdracht vermelde verzoek om certificaten, verzendadviezen en paklijsten te zenden aan de voorgeschreven adressen, dan wel deze documenten niet, niet juist of niet volledig invult met alle noodzakelijke gegevens (zoals ANDRITZ Gouda inkoop ordernummers, referentienummers, BTW codenummers, goederencodes en dergelijke), heeft ANDRITZ Gouda het recht betaling terzake op te schorten. Facturen komen eerst voor betaling in aanmerking, indien de vereiste certificaten en andere in de opdracht omschreven documenten door ANDRITZ Gouda zijn ontvangen en goedgekeurd. Bij levering dienen de goederen vergezeld te gaan van een paklijst waarop alle goederen worden gespecificeerd. Het niet aanwezig zijn van een juiste en volledige paklijst geeft ANDRITZ Gouda het recht de leverantie te weigeren.

Artikel 4 -Kwaliteit en Garanties

1. De Wederpartij zal een met ANDRITZ Gouda gesloten overeenkomst stipt, deugdelijk en zonder afwijkingen uitvoeren. De geleverde zaken (daaronder begrepen verpakkingen), uitgevoerde werken en uitgevoerde opdrachten zullen aan de overeenkomst beantwoorden en beschikken over de overeengekomen, toegezegde en verwachte eigenschappen. Verpakkingen zullen van zodanige kwaliteit zijn dat zij voor het product geëigend zijn en tegen weersinvloeden, mechanische belasting door laden, transport, lossen en magazijnopslag, bestand zijn. In het bijzonder garandeert de Wederpartij dat de geleverde zaken (daaronder begrepen verpakkingen), uitgevoerde werken en uitgevoerde opdrachten:

(i) bij levering c.q. uitvoering van goede kwaliteit en vrij van gebreken zijn, en in geval van het verrichten van werkzaamheden, wordt uitgevoerd door vakkundig personeel met gebruik van deugdelijke materialen;

(ii) geheel in overeenstemming zijn met het bepaalde in de overeenkomst,de opgegeven specificaties en de redelijke verwachtingen van ANDRITZ Gouda voor wat betreft de eigenschappen, de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de leverantie;

(iii) geschikt zijn voor het doel waarvoor de leverantie – uit de aard van de zaak, dan wel blijkens de bestelling of order – is bestemd;

(iv) voldoen aan zowel de nationale als de internationale wet- en regelgeving, waaronder de wet- en regelgeving die wordt toegepast door de keurende instanties, en de wet- en regelgeving in verband met bijvoorbeeld kwaliteit, milieu, veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden die bij de uitvoering van de overeenkomst in acht dienen te worden genomen, alsmede aan specifieke voorschriften van ANDRITZ Gouda; en

(v) conform de Europese richtlijnen voldoen aan de CE-markering c.q. aan de EG-verklaring van overeenstemming voor machines/veiligheidscomponenten of “verklaring van fabrikant ”. De Wederpartij zal de verklaring van CE-conformiteit leveren.

 2. Indien in de overeenkomst wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits-of andere voorschriften en documenten die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt de Wederpartij geacht deze te kennen, tenzij hij ANDRITZ Gouda onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. ANDRITZ Gouda zal de Wederpartij dan nader inlichten over deze voorschriften en documenten. De Wederpartij dient voor eigen rekening zorg te dragen voor tijdige verkrijging van de toestemmingen,vergunningen of licenties die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn en voor de naleving van de daarin gestelde voorwaarden.

3. De Wederpartij zal in geen geval afwijken van de eisen die gespecificeerd zijn in de overeenkomst, noch op enige andere wijze afwijken van de specificaties, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ANDRITZ Gouda.

4. De Wederpartij staat gedurende de overeengekomen garantietermijn of, bij gebreke daarvan, de in de branche gebruikelijke garantietermijn in voor de afwezigheid van enige zichtbare of onzichtbare tekortkomingen. De garantieperiode zal worden verlengd met een periode gelijk aan de periode(n) gedurende welke de zaken niet zijn gebruikt of niet volledig konden worden gebruikt als gevolg van een tekortkoming. Nieuwe garantieperioden gelijk aan de hiervoor genoemde periode(n) zullen van toepassing zijn op de zaken die ter vervanging zijn verstrekt en vervangen of gerepareerde delen van die zaken, daaronder mede begrepen die delen van de zaken waarop vervangende of gerepareerde onderdelen invloed kunnen uitoefenen.

5. Indien tijdens de garantieperiode van 30 maanden, ingaande op het moment van levering van zaken c.q. de uitvoering van werken en opdrachten, een tekortkoming ontstaat, is ANDRITZ Gouda gerechtigd de zaken ofwel terug te zenden en onmiddellijk terugbetaling van de voor die zaken gedane betaling te verlangen, ofwel te eisen dat de Wederpartij op eerste aanzegging van ANDRITZ Gouda voor eigen rekening en risico alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken herstelt en/of de zaken of gebrekkige onderdelen hiervan vervangt, een en ander:

(i) op kosten van de Wederpartij;

(ii) met eventuele gebruikmaking van (de diensten van) derden; en

(iii) onverminderd het recht van ANDRITZ Gouda op vergoeding van verdere schade (waaronder mede begrepen gevolgschade en schade geleden door derden). Voor vervangen, herstelde of opnieuw uitgevoerde delen van een leverantie c.q. een werk of opdracht geldt opnieuw de bovenbeschreven garantie.

6. De Wederpartij zal aansprakelijk zijn voor de schade, die een gevolg is van ondeugdelijke verpakking. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden verpakkingen eigendom van ANDRITZ Gouda.

7. Het door de Wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel en/of hulppersonen zal/zullen voldoen aan door ANDRITZ Gouda gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.

8. Bij het verrichten van de prestatie op het (de) terrein(en) van ANDRITZ Gouda of van derden moet de Wederpartij in ieder geval de daar geldende veiligheidsvoorschriften in acht nemen, waaronder begrepen voorschriften van ANDRITZ Gouda, en die van derden.

9. De Wederpartij draagt voor zijn rekening en risico zorg voor opvang en afvoer van bij de levering en/of bij de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden vrijkomende reststoffen en afvalstoffen.

Artikel 5 -Levering

1. Aflevering van zaken vindt plaats:

(i) 'Delivery Duty Paid ’(franco) volgens de versie van de Incoterms die geldt op het moment van de bestelling of order, onverminderd hetgeen is bepaald in deze voorwaarden; of

(ii) volgens de vervoersinstructie van ANDRITZ Gouda, op het door ANDRITZ Gouda aangegeven tijdstip en de door ANDRITZ Gouda aangewezen plaats; of

(iii) overeenkomstig de voorwaarden aangegeven in de opdracht. Bij foutieve adressering door de Wederpartij zijn de meer(vracht)kosten voor rekening van de Wederpartij. Indien de zaken door of namens ANDRITZ Gouda worden afgehaald, dient de Wederpartij kosteloos voor het laden zorg te dragen. Bij een levering “FCA plaats van levering” moet vooraf gemeld worden, wanneer de goederen gereed zijn voor vervoer en overleg plaats te vinden over het vervoer.

 2. Aflevering van zaken vindt plaats in een deugdelijke verpakking onder aanbieding van alle benodigde documenten, zoals vrachtbrief, pakbon en grensoverschrijdingdocumenten. Op de buitenkant van de verpakking dienen duidelijk het opdrachtnummer, de afdeling waar de goederen dienen te worden afgeleverd en alle overige relevante gegevens te worden vermeld. De Wederpartij zal te leveren zaken zo economisch,veilig en zorgvuldig mogelijk verpakken en zodanig dat de zending handelbaar is tijdens vervoer en lossen. De Wederpartij zal ervoor zorgen dat de leverantie in goede staat de plaats van bestemming bereikt. Leveranties van gevaarlijke stoffen zullen voldoen aan de vervoerscondities zoals vastgelegd in de ADR (Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg) dat onderdeel is van de Nederlandse regelgeving, het VLG (Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen) of IATA voorschriften voor luchtvracht en zullen vergezeld zijn van alle van toepassing zijnde documentatie. De colli zullen gemerkt worden met de juiste gevarenetiketten. De vervoerder dient in het bezit te zijn van een eventuele gevarenkaart.

3. De Wederpartij dient tegelijk met de aflevering van zaken en/of oplevering van werken alle op de zaken en/of werken betrekking hebbende kwaliteits- en garantiebewijzen, keuringsgegevens, (Nederlandstalige) gebruikershandleidingen, instructieboeken, tekeningen, specificaties, technische en revisie-gegevens, en – indien nodig – een EG-verklaring van overeenstemming, alsmede het betreffende technisch dossier over te leggen. Deze documenten maken deel uit van de levering. Indien ANDRITZ Gouda dit gezien de aard van de afgeleverde zaken of het opgeleverde werk wenselijk acht, dient de Wederpartij kosteloos een bedienings- en onderhoudsinstructie aan ANDRITZ Gouda te overhandigen.

4. Leenemballage wordt voor rekening en risico van de Wederpartij aan de Wederpartij geretourneerd. De Wederpartij is verplicht verpakkingen en/of afval kosteloos retour te nemen.

5. ANDRITZ Gouda is gerechtigd de te leveren zaken niet in ontvangst te nemen, indien aan de vorenbedoelde voorschriften en bepalingen niet is voldaan.

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt de overeengekomen lever- of prestatietijd als een fatale termijn. Indien de Wederpartij enige overeengekomen leveringsdatum of leveringstermijn overschrijdt, dan wel voorzienbaar is dat zulks het geval zal zijn, dan stelt de Wederpartij ANDRITZ Gouda daarvan onverwijld in kennis. In dat geval is ANDRITZ Gouda zonder (voorafgaande) aanmaning, (voorafgaande) ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst gerechtigd:

(i) nakoming, schadevergoeding of ontbinding (eventueel met aanvullende schadevergoeding) te vorderen; en/of

 (ii) een niet voor matiging vatbare en onmiddellijk opeisbare boete op te leggen van 1% (één procent) van de prijs van de leverantie per kalenderweek (of een deel van een kalenderweek) tot ten hoogste een bedrag gelijk aan 10% (tien procent).

 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Wederpartij niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen of deelprestaties. ANDRITZ Gouda is gerechtigd zonder voorafgaande mededeling niet overeengekomen deelleveringen en/of zaken die teveel zijn geleverd voor rekening en risico van de Wederpartij terug te zenden.

8. De levertijd is evenzeer van toepassing op een levering van alle bijbehorende hulpmiddelen, alsmede alle bijbehorende documentatie zoals tekeningen, kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten. Artikel 6 -Risico en Eigendomsovergang 1. Het risico voor af te leveren zaken gaat niet eerder op ANDRITZ Gouda over dan

(i) op het moment van aflevering op de overeengekomen plaats en wijze, en

(ii) na schriftelijke goedkeuring door ANDRITZ Gouda door een daartoe bevoegde persoon onder vermelding van diens naam. Schade ontstaan tijdens het vervoer, laden of lossen komt te allen tijde voor rekening van de Wederpartij.

 2. De eigendom van zaken gaat op ANDRITZ Gouda over op het moment van aflevering, mits goedgekeurd en beantwoordend aan de overeenkomst. De Wederpartij garandeert dat de zaken ter uitvoering van de overdracht volledige, onbezwaard en anderszins onbeperkt worden geleverd.

Artikel 7 -Industriële en Intellectuele Eigendom

1. De Wederpartij garandeert dat enige prestatie, onderdelen daarvan, de wijze van totstandkoming daarvan en het gebruik daarvan, een en ander in de ruimste zin des woords, geen inbreuk zullen maken op enig octrooi-, merk-, auteurs- of ander industrieel of intellectueel eigendomsrecht van een derde. De Wederpartij zal ANDRITZ Gouda vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake en de in dat kader te maken kosten, waaronder proceskosten.

2. Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met zaken of werkwijzen die specifiek voor of in opdracht van ANDRITZ Gouda zijn ontworpen en/of vervaardigd, en van de daarvoor door ANDRITZ Gouda of de Wederpartij vervaardigde of gebruikte tekeningen, teksten, modellen, handboeken, monsters, hulpmiddelen, berekeningen, software en andere documenten en gegevensdragers, komen aan ANDRITZ Gouda toe. De Wederpartij verplicht zich, voor zover nodig, mede te werken aan de overdracht van voornoemde eigendomsrechten en zal de (hulp)zaken na uitvoering van de opdracht ter hand stellen aan ANDRITZ Gouda. De Wederpartij zal voornoemde gegevens, zaken en werkwijzen voor geen ander doel dan voor uitvoering van de overeenkomst met ANDRITZ Gouda gebruiken en zal daarvan geen afschriften of kopieën maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ANDRITZ Gouda.

3. De Wederpartij staat ervoor in dat de door hem aan ANDRITZ Gouda te leveren zaken geen inbreuk maken op rechten van industriële eigendom van derden en vrijwaart ANDRITZ Gouda tegen alle aanspraken, die uit hoofde hiervan op ANDRITZ Gouda worden gemaakt. De Wederpartij zal ANDRITZ Gouda alle kosten, schade en interessen vergoeden die het gevolg zijn van enige inbreuk.

Artikel 8 -Identificatie

De Wederpartij dient te allen tijde alle in de opdracht en op de bijbehorende documenten vermelde identificatievoorschriften in acht te nemen en duidelijk aan te brengen op te leveren zaken.

Artikel 9 -Keuring en Inspectie

1. ANDRITZ Gouda is te allen tijde, waar dan ook, gerechtigd, maar nimmer verplicht, zich door middel van inspectie(s) en keuring(en) te vergewissen van de aard en de voortgang van het productieproces, de leveringen c.q. de uitvoering van de overeenkomst en de daarbij gebruikte machines en grondstoffen. Waar mogelijk zal de Wederpartij ANDRITZ Gouda op een zodanig tijdstip dat de levering geen vertraging ondervindt, inlichten over het tijdstip waarop een zaak gereed is voor inspectie of keuring, zodat een vertegenwoordiger van ANDRITZ Gouda daarbij aanwezig kan zijn. De Wederpartij zal alle voor een inspectie of keuring benodigde informatie en faciliteiten beschikbaar stellen. ANDRITZ Gouda heeft onder meer het recht afgekeurde zaken voor rekening en risico van de Wederpartij te retourneren.

2. De Wederpartij zal zijn volledige medewerking verlenen aan een inspectie of keuring door of op verzoek van ANDRITZ Gouda. De Wederpartij zal op eerste aanvraag van ANDRITZ Gouda opgave doen van de bestanddelen van te leveren en gebruikte zaken en van de verpakking(en) en van (het verloop van) het productieproces.

3. Indien de goederen met negatief resultaat zijn onderzocht door een onafhankelijk keuringsinstituut, zijn de kosten van onderzoek voor rekening van de Wederpartij.

4. Keuringen in de zin van dit artikel ontslaan de Wederpartij niet van enige verplichting of aansprakelijkheid. De Wederpartij kan aan de resultaten van een keuring geen rechten ontlenen Artikel 10 -Meerwerk en Minderwerk ANDRITZ Gouda is gerechtigd de omvang van de leverantie te wijzigen, ook indien dit meerwerk of minderwerk oplevert. Indien de Wederpartij meent dat de wijziging gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs of levertijd, zal hij ANDRITZ Gouda hiervan onverwijld en schriftelijk op de hoogte stellen en bij meerwerk een schriftelijke offerte uitbrengen met betrekking tot de prijs en de termijn die hieraan zijn verbonden, alsmede met betrekking tot de gevolgen voor de overige door de Wederpartij te verrichten werkzaamheden. Meerwerk zal door de Wederpartij niet eerder dan na schriftelijke opdracht van ANDRITZ Gouda worden uit gevoerd. Tot meerwerk worden in ieder geval niet gerekend additionele werkzaamheden die de Wederpartij redelijkerwijs heeft voorzien, dan wel redelijkerwijs hadden kunnen of moeten voorzien.

Artikel 11 -Beëindiging

ANDRITZ Gouda is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan de Wederpartij. Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke mededeling, of op het daarin genoemde tijdstip, zal de Wederpartij de uitvoering van de overeenkomst staken. Alle vorderingen die ANDRITZ Gouda bij beëindiging op de Wederpartij mocht hebben, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 12 -Informatieplicht en Geheimhouding

1. De Wederpartij zal ANDRITZ Gouda alle informatie verstrekken betreffende de leverantie die voor ANDRITZ Gouda van belang kan zijn. Indien de Wederpartij voorziet of redelijkerwijs moet voorzien dat hij tekort zal schieten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het uitblijven van en/of gebrekkige en/of niet tijdige levering, alsmede van elke wijziging in de samenstelling c.q. eigenschappen van de te leveren zaken, is de Wederpartij gehouden ANDRITZ Gouda daarvan onder opgave van redenen en van de vermoedelijke duur van de vertraging onverwijld en vooraf schriftelijk in kennis te stellen.

2. Zowel tijdens als na beëindiging van enige met ANDRITZ Gouda gesloten overeenkomst, zal de Wederpartij absolute geheimhouding betrachten tegenover zowel niet bij de leverantie betrokken eigen medewerkers als tegenover (andere) derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie betreffende de inhoud van de overeenkomst, de leverantie en betreffende al hetgeen hem overigens uit hoofde van zijn relatie met ANDRITZ Gouda ter kennis is gekomen – hieronder begrepen gegevens betreffende voorschriften, modellen, tekeningen, schema’s, ontwerpen en dergelijke –, tenzij ANDRITZ Gouda hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANDRITZ Gouda is het de Wederpartij niet toegestaan de een handelsnaam van ANDRITZ Gouda in advertenties en andere commerciële uitingen te gebruiken.

Artikel 13 -Ketenaansprakelijkheid

1. De Wederpartij is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst door derden te doen uitvoeren dan wel gebruik te maken van ter beschikking gestelde ("ingeleende") arbeidskrachten, tenzij ANDRITZ Gouda hieraan tevoren schriftelijk haar goedkeuring heeft gegeven. De Wederpartij vrijwaart ANDRITZ Gouda voor iedere vordering die uitvoeringsinstantie(s) en/of de fiscus op grond van inleners- en/of ketenaansprakelijkheid stelt/stellen te hebben.

2. De Wederpartij staat jegens ANDRITZ Gouda in voor de tijdige nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit fiscale en sociale verzekeringswetgeving ten aanzien van de werknemers die door hem, of door een door hem ingeschakelde derde, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te werk gesteld zijn of zullen worden.

3. De Wederpartij is verplicht ANDRITZ Gouda op eerste verzoek vóór en/of na de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst betreffende de uitvoering van een werk schriftelijk op te geven de naam en het adres van de uitvoeringsinstantie waarbij de Wederpartij is ingeschreven, het aansluitingsnummer waaronder de Wederpartij (blijkens een geldig bewijs van inschrijving) bij die uitvoeringsinstantie is ingeschreven, alsmede zijn loonbelastingnummer. De Wederpartij is tevens gehouden ANDRITZ Gouda op eerste verzoek inzage te verschaffen in, en desgevraagd een kopie te verstrekken van, de relevante vergunning als bedoeld in de Coördinatiewet Sociale Verzekering.

4. De Wederpartij is verplicht ANDRITZ Gouda telkenmale op haar eerste verzoek een recente verklaring omtrent betalingsgedrag van de uitvoeringsinstantie en de belastingdienst over te leggen, welke niet ouder mag zijn dan 3 (drie) maanden.

5. De Wederpartij dient ANDRITZ Gouda op eerste verzoek voor de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van week tot week tijdens die uitvoering, een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers die door hem, of door een door hem ingeschakelde derde, in het kader van die uitvoering te werk gesteld zijn of zullen worden, bevattende hun naam, voornamen, adres en woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats en sofi-nummer, alsmede van al deze werknemers een afschrift van een geldig identificatiedocument als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht. Voor werknemers met de nationaliteit van een niet EU Lidstaat dient de Wederpartij tevens een afschrift van hun werkvergunning, alsmede van hun arbeidsvoorwaarden, te verschaffen. Voor werknemers uit een EU Lidstaat dient de Wederpartij een detacheringsverklaring te verschaffen.

6. De Wederpartij zal ANDRITZ Gouda op eerste verzoek telkenmale de loonstaten van de voornoemde werknemers ter inzage verstrekken, alsmede van week tot week schriftelijk opgave doen van de plaats(en) waar door die werknemers werk is verricht en van de op die plaats(en) door die werknemers gewerkte uren. De Wederpartij staat er voor in dat zijn werknemers en/of de werknemers van een door de Wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde zich te allen tijde desgevraagd aan ANDRITZ Gouda kunnen legitimeren.

7. De Wederpartij zal ten genoegen van ANDRITZ Gouda dienen aan te tonen dat hij c.q. de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde een voldoende administratie voert waaraan duidelijk kan worden ontleend welke bedragen voor loonbelasting en voor premies terzake de Sociale Verzekeringswetten ten aanzien van de bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde werknemers zijn verschuldigd.

8. In het geval ANDRITZ Gouda op grond van de vigerende fiscale of sociale verzekeringswetgeving aansprakelijk wordt gesteld voor door de Wederpartij verschuldigde premies of belastingen of de kans bestaat dat dit zal geschieden, is de Wederpartij verplicht ANDRITZ Gouda te voorzien van alle informatie teneinde ANDRITZ Gouda in staat te stellen te bewijzen dat de niet-betaling van die schulden noch aan hem noch aan de Wederpartij noch aan enige door de Wederpartij ingeschakelde onderaannemer te wijten is.

9. ANDRITZ Gouda is bevoegd de nakoming van iedere verplichting jegens de Wederpartij, uit welken hoofde ook, op te schorten in het geval ANDRITZ Gouda gegronde redenen heeft aan te nemen dat de Wederpartij zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel niet nakomt of heeft nagekomen.

Artikel 14 -Boete en Kosten

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 15, is de Wederpartij in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan ANDRITZ Gouda een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd ter hoogte van 7.5% (zeveneneenhalf procent) van het totale orderbedrag ineens, ofwel, in geval van te late nakoming, 0.5% (half procent) van dat bedrag per week dat de vertraging duurt, tot een maximum van 7.5%, alles onverminderd het recht van ANDRITZ Gouda op verdere vergoeding van schade.

2. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van juridische bijstand, die voor ANDRITZ Gouda verbonden zijn aan handhaving van haar rechten jegens de Wederpartij, komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 15 -Tekortkomingen

1. Onverminderd de aan ANDRITZ Gouda verder toekomende rechten (waaronder het recht op schadevergoeding), is ANDRITZ Gouda gerechtigd zonder voorafgaande aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, enige overeenkomst met de Wederpartij door middel van een daartoe strekkende verklaring geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en/of de Wederpartij te verplichten hetzij zelf de prestatie op zijn kosten over te doen, hetzij de verrichte prestatie voor zijn rekening en voor zijn risico ongedaan te maken, dan wel te dulden dat ANDRITZ Gouda voor zijn rekening en risico de prestatie over doet, hetzij ongedaan maakt, een en ander indien:

(i) de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst;

(ii) de Wederpartij een beroep doet op overmacht;

(iii) de Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, beslag wordt gelegd op (een substantieel gedeelte van) zijn vermogen, dan wel de Wederpartij zijn bedrijf aan een derde overdraagt; of

(iv) afkeuring plaatsvindt na keuring of herkeuring.

 2. In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij de Wederpartij. De zaken staan dan ter beschikking van de Wederpartij en dienen door hem te worden afgehaald. De Wederpartij zal hetgeen reeds door ANDRITZ Gouda is betaald ter zake van de ontbonden overeenkomst onmiddellijk restitueren.

3. Onverminderd haar overige rechten, heeft ANDRITZ Gouda in de omstandigheden genoemd in lid 1 van dit artikel het recht haar verplichtingen uit hoofde van een met de Wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten.

4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zullen alle vorderingen die ANDRITZ Gouda op de Wederpartij mocht hebben, terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 16 -Aansprakelijkheid

1. De Wederpartij is aansprakelijk voor en zal ANDRITZ Gouda vrijwaren van elke vordering van derden betreffende schade, die direct of indirect het gevolg is van enige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen jegens ANDRITZ Gouda of van onrechtmatig handelen dan wel onrechtmatig nalaten van de Wederpartij. De Wederpartij staat als voor zijn eigen handelen of nalaten in voor dat van zijn personeel of dat van bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

2. De productaansprakelijkheid ter zake van geleverde of gebruikte, al dan niet verwerkte, zaken berust geheel bij de Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart ANDRITZ Gouda van aanspraken van derden die voortvloeien uit, of verband houden met, de door de Wederpartij geleverde of gebruikte zaken en/of verleende diensten. 3. De Wederpartij zal zich afdoende verzekeren tegen de aansprakelijkheden die uit deze Algemene Inkoopvoorwaarden voortvloeien.

Artikel 17 -Diversen

1. Overeenkomsten tussen ANDRITZ Gouda en de Wederpartij kunnen niet worden gewijzigd dan na voorafgaande schriftelijk goedkeuring van ANDRITZ Gouda.

2. Uit overeenkomsten tussen ANDRITZ Gouda en de Wederpartij voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet worden overgedragen aan één of meer derden, tenzij daartoe de voorafgaande schriftelijke toestemming van ANDRITZ Gouda is verkregen.

3. Nietigheid of ongeldigheid van een bepaling van een overeenkomst tussen ANDRITZ Gouda en de Wederpartij laat de geldigheid van de overige bepalingen van een dergelijke overeenkomst onverlet. De nietige of ongeldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die wel geldig is, en zo dicht mogelijk bij de aard en de strekking van de nietige of ongeldige bepaling komt.

Artikel 18 -Toepasselijk Recht en Geschillen

1. Op uit overeenkomsten tussen ANDRITZ Gouda en de Wederpartij voortvloeiende rechten en verplichtingen, dan wel op overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn en/of daarmee samenhangen, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, overeenkomsten tussen ANDRITZ Gouda en de Wederpartij, de in verband daarmee gevoerde en nog te voeren onderhandelingen, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen, indien de wederpartij in Europa is gevestigd, definitief en bindend worden beslecht onder gezag van de Arbitrageregels van het Nederlands Arbitrage Instituut, in de Nederlandse taal. Indien een dergelijk geschil een waarde tot EUR 100.000 vertegenwoordigt, dan zal het arbitraal college bestaan uit 1 (één) arbiter. Indien de waarde in geschil hoger is dan EUR 100.000, dan zal het arbitraal college bestaan uit 3 (drie) arbiters, tenzij partijen anders overeenkomen. De plaats van arbitrage zal zijn ’s-Gravenhage. Voeging van een arbitraal geding zoals hiervoor beschreven met andere arbitrale gedingen ingevolge art. 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is hierbij uitgesloten. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, overeenkomsten tussen ANDRITZ Gouda en de Wederpartij, de in verband daarmee gevoerde en nog te voeren onderhandelingen, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen, indien de wederpartij in Azië is gevestigd, definitief en bindend worden beslecht onder gezag van de “Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce” door een of meer arbiters benoemd met inachtneming van genoemde Rules, in de Engelse taal. Indien een dergelijk geschil een waarde tot EUR 100.000 vertegenwoordigt, dan zal het arbitraal college bestaan uit 1 (één) arbiter. Indien de waarde in geschil hoger is dan EUR 100.000, dan zal het arbitraal college uit 3 (drie) arbiters, tenzij partijen anders overeenkomen. De plaats van Arbitrage zal zijn Londen, indien ANDRITZ Gouda het geschil aanhangig maakt, en Singapore indien de Wederpartij het geschil aanhangig maakt.